Matlamat & Objektif

28 03 2010

Matlamat

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Objektif

Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah
murid boleh:

  • Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan
  • Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan meyeronokkan
  • Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera
  • Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya
  • Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual
  • Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat
  • Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri dan bertanggungjawab
  • Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air,
  • Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual
  • Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah
Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: